improving_freshness_ndndownload Download PDF

Improving the Freshness of NDN Forwarding States
by Jianxun Cao, Dan Pei, Zhelun Wu, Xiaoping Zhang, Beichuan Zhang, Lan Wang, Youjian Zhao
IFIP Networking Conference (IFIP Networking) and Workshops, May 2016.